Obchodné podmienyV prípade otázok nás kontaktujte


+421 948 834 830

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 1.  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi:

  a)     Predávajúcim: TR connecting company

  Mgr. Tatiana Lisá, Jána Stanislava 8, 841 05 Bratislava

  IČO: 47 535 385 DIČ: 10 4717 8561

  zapísané v OU-BA-OZP1-2014/074050-2 č. živnostenského registra 110-229414.

  kontaktné údaje: Mgr. Tatiana Lisá, email: info@trconnectingcompany.com, telefón: +421 948 834 830

  Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.

  Číslo účtu : 292 690 4950        

  IBAN: SK72 1100 0000 00292 690 4950

  BIC/SWIFT: TATRSKBX

  (ďalej len „predávajúci“)

   

  a

   

  b)     Kupujúcim, ktorý je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registruje prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho alebo si prostredníctvom neho objedná službu

  (ďalej aj ako „kupujúci“).

  Predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu www.trconneningcompany.com. Používaním internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Orgán dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie.

  2.      PREDMET ZMLUVY

  Predmetom zmluvy sú len položky služieb obsiahnuté na stránke www.trconnectingcompany.com predávajúceho sú záväznými údajmi.

  2.1. Kupujúci objednáva služby prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, telefonicky alebo mailom. Údaje o vlastnostiach služieb obsiahnuté v ponuke predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú záväznými údajmi.

  Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavretá na diaľku.

  2.2. Pri každej objednávke služby musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov služby, Tieto údaje budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je jej pravdivé a úplné vyplnenie. Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy.

  2.3 Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednanej služby uvedenú na internetovej stránke. Na základe ktorej predávajúci dodá služby na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii produktu. Vlastnícke právo služby prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

  2.4. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

  2.5 Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii služby, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene služieb, názov a údaje o mieste, kde a ako má byť služby dodaná a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne dodania produktu, prípadne iné údaje. Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná.

  2.6 Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy a vzniká zaslaním objednávky prostredníctvom internetovej stránky, alebo vo forme emailovej správy kupujúceho zaslanej predávajúcemu, alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu.

  2.7 Predmetom zmluvy sú služby výslovne uvedené v kúpnej zmluve – objednávke. Množstvo, vlastnosti, ceny, a ostatné údaje obsiahnuté na stránke predávajúceho sú záväznými údajmi. Predávajúci sa zaväzuje, že bude kupujúcim dodávať služby bez vád v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh, služby vyhovujúce normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky.

  2.8 Predávajúci je povinný dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu služby v dohodnutom množstve, kvalite, termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu. Zabezpečiť, aby dodaná služba spĺňala povinnosti ustanovené v platných právnych predpisoch SR. Odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu so službou v písomnej alebo aj elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie služby a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodanú službu.

  2.9 Práva a povinnosti spotrebiteľa prevziať zakúpenú alebo objednanú službu. Zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie služby. Spotrebiteľ má právo na dodanie produktu v množstve, kvalite, termíne spôsobom a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

  2.10  Kupujúci má právo stornovať objednávku služby bez udania dôvodu a bez poplatku kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h), spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia služby. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody, hlavne v prípade, že v súvislosti so zaistením služby došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky zaobstarávacích nákladov produktu.

  2.11 V prípade ak predávajúci nevie dodať objednanú službu, má právo takúto objednávku zrušiť. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť. Pokiaľ už bola suma za objednanú službu uhradený, zašle ju predávajúci kupujúcemu naspäť bankovým prevodom.

  Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

  3.      DODACIE PODMIENKY

  3.1 Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy služieb. Termín dodávky alebo odberu služby bude vždy oznámený kupujúcemu pri overovaní objednávky.

  3.2 Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu služby od 1 do 28 dní od dátumu overenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch, môže byť dodacia lehota dlhšia a bude zadefinovaná v kúpnej zmluve.

  4. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

  4.1 Cena služieb je uvedená na stránke predávajúceho. Ceny môžu podliehať zmenám. Ceny služieb uvedené na stránke predávajúceho www.trconnectingcompany.com sú platné v okamihu objednania produktu. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny rozsahu služieb. Platná cena služieb bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

  4.2 Doklad o kúpe vystavený na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom.

  4.3 Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú pripísaním celej kúpnej ceny na účet predávajúceho, v prípade platby prevodom na účet predávajúceho, alebo uhradením cez platobnú bránu.

  4.4 Kupujúci uhrádza platbu v hotovosti, prevodom na účet predávajúceho, alebo  elektronickou platbou podľa zák.č.18/1996 Z.z. v platnom znení.

  4.5 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho, IBAN: SK72 1100 0000 00292 690 4950, VS: VS: číslo objednávky. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutú službu v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí služby.

  4.6 Predávajúci si neúčtuje náklady za doručenie služby, tá bude objednávateľovi odoslaná zadarmo. Predávajúci si účtuje len hodnotu – kúpnu cenu služby, ktorej suma je uvedená pri každej službe.

  4.7 Kupujúci je povinný zaplatiť na  dopravné a prípadne cenu dobierky len v prípade ak dohodnutá v kúpnej zmluve v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov za doručenie

  4.8 Pri odovzdávaní služby platí kupujúci cenu za službu + dopravné a prípadne cenu dobierky.

  4.9 Spôsob dopravy si volí kupujúci sám pri vytváraní objednávky v internetovom obchode predávajúceho alebo pri inom spôsobe komunikácie.

  4.10 Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri overovaní objednávky.

  5. PREBRANIE SLUŽBY

  5.1 Kupujúci sa zaväzuje prevziať službu v dohodnutom termíne. Službu je možné dodať elektronicky prostredníctvom prílohy, alebo odkazu zaslaného na e-mailovú adresu objednávateľa / spotrebiteľa, alebo osobne na adrese uvedenej na objednávke.

  5.2 Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

  5.3 Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako službu predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k produktu až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Prevzatie služby kupujúcim je zásadne možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

  5.4 Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na kupujúceho.

  5.5 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

  6. AUTORSKÉ PRÁVA

  Autorské práva sa riadia Autorským zákonom č. 185/2015 Z. z. v platnom znení.

  7 ZACHOVANIE MLČANLIVOSTI

  Kupujúci je povinný bezpodmienečne zachovať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré sú mu sprístupnené v súvislosti s dodávkami od predávajúceho a ktoré môže považovať s ohľadom na okolnosti jednoznačne za obchodné alebo firemné tajomstvo a ktoré majú byť zachované ako dôverné, s výnimkou informácií, ktoré sú známe z verejných zdrojov.

  8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

  8.1 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa odo dňa prevzatia tovaru.

  8.2 Predávajúci je povinný prevziať produkt a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za produkt vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním produktu alebo služby. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

  8.3 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

  8.4 Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

  8.5 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, odstúpenie musí byť uskutočnené písomnou formou, a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.  

  8.6 Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina s o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim.

  8.7 Do odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu kupujúci uvedie identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu produktu, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať produkt späť.

  8.9  Za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním produktu sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým kupujúci urobil návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie kupujúceho na internetovú stránku predávajúceho, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie produktu na internetovej stránke, alebo napísal a odoslal mail s objednávkou produktu.

  8.10 Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním a doručením produktu, ak kupujúci spolu s produktom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním produktu.

  9. ZÁRUKA A SERVIS

  9.1 Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv je stanovená na minimálne 24 mesiacov. Kupujúci (spotrebiteľ) skontroluje službu hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že produkt má nejaké vady, túto skutočnosť oznámi predávajúcemu a uplatní u predávajúceho reklamáciu.

  9.2 V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný digitálny produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať digitálny produkt alebo poskytnúť službu v rovnakej kvalite a cene.

  10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  10.1 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

  10.2 Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

  10.3 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

  10.4 Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

  10.5 Práva kupujúceho (spotrebiteľa) vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

  10.6 Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

  10.7 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

  10.8 Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky tovaru či registrácie prostredníctvom internetového obchodu www.trconnectingcompany.com  sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

  Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva kupujúci v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie s kupujúcim.

  Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

  10.9 Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje kupujúcich žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje kupujúcich odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru.

  10.10 Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail info@trconnectingcompany.com. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu registrácie.

  10.11 Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

  Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“).

  Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom) a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona.

  Subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má kupujúci. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/alternative-dispute-resolution-consumers_sk.